Shiba Inu Tokyo, Kuro( black) Shiba gathering

目次 1 Shiba Inu Tokyo…..Kuro Shiba(black Shiba) gathering….. Shiba Inu Tokyo…..Kuro Shiba(black Shiba) gathering….. at IKUTA RYOKUCHI park What is Shiba Inu? nobu-tokyo.comI’m Nobu, one heart enjoy together!!!